Specialist în reglementarea regimului funciar, primăria Trifești, r.Rezina

Primăria Trifești
Data limită de aplicare - 25.11.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare.

2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
3. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
4. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
5. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
6. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pămîntului
7. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cunoaşterea la nivel  a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel,
Internet)
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;

studii superioare sau medii speciale în domeniul dat;

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 1880 Lei

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Codul funciar
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308- XII din 25.07.1997.
- Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
- Legea 1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile.
- Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente.
- Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice