specialist pe 1 unitate în domeniul reglementării regimului funciar , Aparat

Primăria orașului Mărculești
Data limită de aplicare - 06.09.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Administrează toate terenurile,indiferent de destinație și proprietate,ce constituie fondul funciar al unității administrative-teritoriale,exercită controlul asupra folosirii și protecției terenurilor, deține și efectuează modificările ulterioare în Cadastrul funciar, ținerea cadastru-lui funciar, realizarea reformei funciare; examinarea litigiilor funciare existente; exercitarea controlului de stat asupra folosirii pămînturilor.       

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea , dirijarea procesului de reglementare a  regimului proprietății funciare pe teritoriul localitătii, amenajarea teritoriului,pregătirea materialelor pentru ședința consiliului local
 2.      Coordoneaza procesul de administrare a terenurilor, înstrăinarea, vinzarea terenului, privarea de drepturi a posesorilor funciari, alegerea sectoarelor și atribuirea terenurilor pentru construcția obiectivelor în modul stabilit de lege:
 3. Ținerea cadastrului funciar:
 4. Asigurarea cu informație corectă pentru incasarea impozitului funciar:
 5. Pregătirea, înregistrarea și eliberarea în modul stabilit de lege a documentelor juridice posesorilor funciari, organelor de resort, (prezentarea dărilor de seamă),
 6. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
 7. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

deține cetățenia Republicii Moldova;

 1. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 2. are capacitate deplină de exercițiu;
 3. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 06.09.2022, ora 17.00, bir.secretariat in cadrul primariei or. Mărculești tr. Şt. cel Mare 64.

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

l.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

m.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

n.  nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4520 Lei spor lunar pentru gradul de performanță, spor trimestrial pentru performanță

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese 
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Codul funciar
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308- XII din 25.07.1997.
- Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
- Legea 1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile.
- Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente.
- Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

- Hotărîrea nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere