Specialist (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 12.06.2024, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la implementarea politicilor şi procedurilor de personal întru realizarea obiectivelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Salariul de funcție

De la 8550 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea procedurilor de personal privind încadrarea în funcţia publică, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în cadrul subdiviziunilor structurale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, precum şi a personalului contractual;
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul managementului resurse umane;
 3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personal.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare de licenţă sau echivalente, preferabil administraţie publică, drept, psihologie;
 •  Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului resurselor umane şi administraţiei publice.

Experienţă  profesională:  Nu necesită experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: abilităţi de lucru cu informaţii, analiză şi sinteză, elaborarea de politici, utilizare a computerului, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, capacităţi de a îndeplini cu acurateţe şi exactitate sarcinile.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
 2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 4. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 5. Codul Muncii RM;
 6. Hotărârea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 /2020;
 7. Hotărârii Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Surse de informare

 • Portalul serviciilor publice https://servicii.gov.md/ro/organization/cnas
 • Pagina web a CNAS    http://cnas.gov.md