Specialist (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni , CTAS Ialoveni

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 12.11.2021, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Realizează politicile statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea și reexaminarea pensiilor, alocațiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat şi indemnizaţiilor în cazul decesului unuia dintre soţi, precum și deservirea beneficiarilor din teritoriul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

- Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocaţiilor

- Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocațiilor

- Eliberarea certificatelor şi informaţiilor din sistemul public de asigurări sociale privind prestaţiile gestionate

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul contabilitate, economie, finanţe, drept economic;

- Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei  publice, comunicării organizaţionale).

Experienţă  profesională:  Nu necesită experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;

-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Abilităţi: Cunoştinţe de utilizare a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4750 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000