specialist principal al Direcției informarea consumatorilor și mediul de afaceri , Direcția informarea consumatorilor și mediul de afaceri

Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Informarea, consilierea și educarea consumatorilor în cadrul campaniilor de informare,  Call-Centrului de asistență la linia verde și la telefonul consumatorului,   în ceea ce privește drepturile lor legitime

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) minim

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Organizarea activității Direcției în lipsa șefului Direcției;

2. Acordarea consultaţiilor consumatorilor și mediului de afaceri în cadrul Ghișeului consumatorului și a Call - Centrului de asistență la linia verde și la telefonul consumatorului, conform domeniului de competență;

3.Asigurarea colaborării cu Asociațiile Obștești de consumatori, APL-uri, societatea civilă, în vederea informării consumatorilor asupra drepturilor lor legitime și a modalității de apărare a acestora precum și a mediului de afaceri;

4. Organizarea campaniilor de informare, meselor rotunde, evenimentelor tematice cu agenții economici precum și organizarea vizitelor de consultanţă, webinarelor și elaborarea materialelor informative pentru consumatori (comunicate, informații, pliante, ghiduri, fișe etc);

5. Participarea la elaborarea rapoartelor și sistematizarea informațiilor periodice din cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1 an de experiență profesională în domeniu

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, juridic, administrație publică, filologie.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului :

- Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018.

 - Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;

- Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

- Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

- Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

 -Hotărârea Guvernului nr.466 din 06 iulie 2022 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;

Surse de informare:

Pagina web a ISSPNPC – consumator.gov.md