specialist principal al Secției planificare și monitorizare a activităților , Secția planificare și monitorizare a activităților

Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Consolidarea capacităţilor de planificare, evaluarea riscurilor la planificarea controalelor, monitorizarea şi evaluarea continue a activități instituționale. Analiza și raportarea rezultatelor, inclusiv cu privire la controlul de stat.  Contribuirea la realizarea obiectivelor subdiviziunii cît și a celor instituționale.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) minim

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Organizarea elaborării metodologiilor și procedurilor de activitate internă în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, în comun cu șefii subdiviziunilor cu funcție de supraveghere a pieței;

 2.Evaluarea riscurilor și planificarea controalelor în baza propunerilor de domenii a direcțiilor de control, conform legislației în vigoare cu întocmirea planului controalelor și înregistrarea în Registrul de Stat al controalelor;

3. Recepționarea actelor de control, verificarea corespunderii datelor înregistrate în programul compiuterizat intern cu datele procesului verbal de control, asigurarea păstrării conform legislației în vigoare;

4. Monitorizarea, evaluarea, sintetizarea rezultatelor activităţilor în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, realizate de către direcţiile de control. Generalizarea rezultatelor controalelor conform planului sectorial privind corespunderea produselor industriale /serviciilor prestate;

5. Examinarea şi prezentarea datelor operative  despre rezultatele supravegherii pieţei şi controlului de stat, prezentarea materialelor pentru informarea MDED (raport trimestrial, semestrial, anual) despre rezultatele obţinute. 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – tehnice, economice, juridice.

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

- Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018.

 - Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;

- Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

- Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

- Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

 -Hotărârea Guvernului nr.466 din 06 iulie 2022 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;