Specialist principal Direcția juridică , Direcția juridică

Inspectoratului Control Financiar de Stat
Data limită de aplicare - 25.06.2024, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 Contribuie la asigurarea juridică a activităţii Inspecţiei şi respectarea uniformă a legislaţiei în activitatea acestuia, participarea la examinarea şi efectuarea expertizei la proiectele de modificare a actelor normative şi legislative, realizarea atribuţiilor ce-i revin Direcţiei.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) de la 8780, variază în dependență de vechime

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea, în dependință de caz, ca membru de echipă, la activitatea de inspectare pentru executarea indicațiilor, parvenite de la organele ierarhic superioare, altor solicitări  de importanță majoră etc., întru executarea calitativă a inspectărilor financiare pe aspecte ce țin de aplicarea legislației.
 2. Colaborarea cu organele de drept și raportarea privind mersul examinării de către acestea a materialelor de inspectare financiară expediate lor.
 3. Analizarea, generalizarea informației ce ține de deficiențele apărute în  cadrul inspectărilor și prezentarea  propunerilor privind amendamentele necesare la actele normative și în procedurile de organizare și desfășurare a activității de inspectare financiară.
 4. Participarea la procese în instanțele de judecată pentru apărarea intereselor Inspectoratului pe marginea cererilor de chemare în judecată, înaintate de persoane fizice și juridice, precum și la examinarea altor litigii.
 5.  Participarea la procesul de elaborare/avizare/generalizare a propunerilor de modificare, completare a legislației de domeniu.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: specialist principal: superioare în domeniul juridic absolvite cu diplomă de licenţă.

Experienţă profesională:

Specialist principal: 1 an vechime în specialitatea postului, abilități de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia

Direcția sinteză asistență juridică și control, specialist principal:

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 •    Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 4. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Acte normative în domeniul de specialitate

5.  Legea nr. 181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;     

 1. Legea contabilităţii nr.113-XVI  din 27.04.2007.

7.   Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

8.   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;

 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI  din 24.10.2008.
 2. Codul Civil Cartea întâi – dispoziții generale (art.1-283)
 3. Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu modificările ulterioare.
 4. Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 cu modificările ulterioare.
 5. Legea nr.845-XII  din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
 6. Legea nr.1134-XIII din 02.04.97 cu privire la societăţile pe acţiuni.
 7. Legea nr.397-XV  din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
 8. Legea nr.1308-XIII  din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului.
 9. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 10. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.
 11. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 12. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
 13. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.
 14. Hotărârea Guvernului nr.938 din 29.11.2023  cu privire la organizarea si functionarea Inspectoratului Control Financiar de Stat.
 15. Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM.