Specialist principal în cadrul Direcției juridice., Direcția juridică

Agenția Națională Transport Auto
Data limită de aplicare - 19.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a activităţii Agenției Naționale Transport Auto şi respectarea uniformă a legislaţiei, în scopul realizării optime a misiunii și obiectivelor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Asigurarea cadrului juridic și normativ al activităţii Agenției, inclusiv consultarea colaboratorilor Agenției în aspecte juridice, participarea la întruniri în probleme ce ţin de competenţa Direcției și luarea de măsuri întru prevenirea încălcării legislaţiei în vigoare, în cadrul Agenției;

-  Coordonarea activităţii subdiviziunilor Agenției în elaborarea, expertizarea proiectelor actelor normative, proiectelor de contracte, examinarea litigiilor şi petiţiilor, acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor subdiviziunilor respective în acest domeniu;

-  Reprezentarea intereselor ANTA în toate instituțiile de drept, de stat, private și obștești.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Cerinţe de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a), b) şi

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

- Pentru ocuparea funcţiilor publice în ANTA sînt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

- Candidatul la ocuparea funcţiei publice trebuie să întrunească şi cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii, stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr.155 din 21 iulie 2011.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: - Deţinerea studiilor superioare, de licenţă în domeniul juridic.

Experienţă profesională: În domeniu minim 1 an.

Cunoştinţe:

-Cunoașterea legislației în domeniul transportului rutier și alte acte normative ce țin de domeniul

de activitate;

-Posedarea limbii de stat;

-Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, constituie un avantaj;

-Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint, serviciul guvernamental

de plăți electronice, sistemul informațional ,,e-Autorizatie transport”, etc.

Abilităţi: Abilități de lucru cu informaţia, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, evaluare, motivare, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

Respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, diplomație, spirit de inițiativă, receptivitate la idei noi, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, integritate, devotament instituției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6669 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova nr. 1/1994
 • Legea nr.150/2014 Codul transporturilor rutiere;
 • Codul administrativ al R.M. nr. 116/2018;
 • Codul de procedură civilă nr. 225/2003;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 • Legea Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
 • Legea nr.105/2003 Privind protecţia consumatorului;
 • Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Hotărârea Guvernului nr. 151/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto.