specialist principal în Serviciul Administraţie Publică, Serviciul Administrație Publică

Aparatul preşedintelui raionul Florești
Data limită de aplicare - 20.02.2023, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Îndeplinirea direcțiilor principale de activitate în corespundere cu misiunea serviciului și sarcinilor funcției publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Întocmirea și distribuirea planului lunar de desfășurare a activităților Aparatului Președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional.
 2. Evidența, sistematizarea și păstrarea deciziilor și a modificărilor acestora, adoptate de Consiliul raional.
 3. Întocmirea și păstrarea dosarelor administrative.
 4. Informarea și invitarea consilierilor raionali și a tuturor participanților la ședințele Consiliului raional, precum și la manifestări, activități, seminare, întruniri, mese rotunde, organizate și desfășurate de Consiliul raional.
 5. Implicarea în procesul de pregătire a seminarelor, întrunirilor ce vizează probleme din sfera de competenţă a administraţiei publice locale.
 6. Evidența, sistematizarea și păstrarea documentelor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 3. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 4. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 5. Abilități  aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 6. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  certificat medical

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituția Republicii Moldova;
2. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîrea de Guvern nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Lege nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82/2017;
6. Lege nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
7. Lege nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
8. Lege nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

9. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.