Specialist principal (perioadă nedeterminată), Secţia instruirea şi dezvoltarea profesională, Direcţia resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 30.08.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la formarea și menținerea unui efectiv de personal profesionist prin implementarea politicilor și procedurilor de personal în domeniul dezvoltării profesionale a personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea implementării procedurii de identificare a necesităţilor de instruire pentru angajaţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale

- Participarea la planificare a activităților de dezvoltare profesională a angajaţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

- Asigurarea implementării activităților de dezvoltare profesională a angajaţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale

- Asigurarea procedurii de evaluare a activităţilor de instruire externă desfăşurate

- Ţinerea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice, drept, psihologie;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului resurselor umane şi administraţiei publice.

Experienţă  profesională:  01 ani în domeniu

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea domeniului de management strategic al resurselor umane;
 • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
Lege nr.100/2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate

Codului Muncii Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 154/2003
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Hotărârea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230/2020

Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public