specialist principal, secția administrație publică locală , secția administrație publică locală

Pretura sectorului Buiucani
Data limită de aplicare - 29.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea unei comunicări bidirecționale cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local. Oferirea informaţiilor utile cetăţenilor asupra activităţii curente a preturii, primăriei, precum şi despre alte servicii din teritoriu.

 

Salariul de funcție

De la 7850 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Conturarea şi întreţinerea  imaginii unitare cât mai bună a preturii de sector în conlucrare cu mass-media, posturile radio, TV.
 2. Analiza şi prezentarea sintezei activităţii entităţilor din domeniul învățământului, medicinii, protecției drepturilor copilului la compartimentul prestarea serviciilor publice socio-educaționale către populaţie.
 3. În colaborare cu asociațiile obștești înregistrate în sectorul Buiucani prezentarea planurilor anuale de activitate spre aprobare și întreprinderea măsurile de rigoare privind soluţionarea problemelor referite la competența administrației publice locale în interesele membrilor acestor asociații.
 4. Asigurarea controlului pentru organizarea meselor de memoriam în conlucrare cu asociațiile obștești.
 5. Participarea la acţiunile tehnico-organizatorice în procesul de pregătire şi desfășurare scrutinelor electorale, recensămintelor, conform programelor stabilite.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii: superioare  în domeniul administrației publică
 • Experienţă profesională:1 an;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 436 /2006 „Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr.136 /2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Legea nr. 158 /2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”;
 • Codul Administrativ al RM;
 • Codul electoral al RM: