Specialist principal, Secția economie, investiții și relații externe, Aparatul Președintelui raionului

Consiliul Raional Criuleni
Data limită de aplicare - 05.05.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la promovarea politicii de stat domeniul economic în teritoriu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Soluționarea problemelor din domeniul antreprenoriatului și micului business;
 2. Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului, micului business și organizează activități de realizare a acestor programe;
 3. Acordarea asitenței metodice și consultative agenților economici în promovarea dezvoltării antreprenoriatului, și micului business în raion;
 4. Evaluarea propunerilor privind perfectarea formelor și metodelor de stimulare a agenților economici din teritoriu;
 5. Analiza situației generale a dezvoltării social-economice a raionului, structura și starea potențialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor, telecomunicațiilor, sferei de deservire socială.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Vechimea în muncă: 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • are studii superioare, de licenţă sau echivalente;
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet, E-mail, Power-Point;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6000 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 cu privire la codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 100/2017 cu  privire la actele normative.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător;
 • Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 • Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.