Specialist principal secției în cadrul direcție evidență și documentare procesuală al Judecătoriei Comrat sediul central, Secția în cadrul direcție evidența și documentare procesuală

Judecătoria Comrat
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

-asigurarea accesului la materialele dosarului paticipanților procesului;
- întocmirea rapoartelor statistice cu privire la rezultatele activității instanței de judecată;
-înregistrarea și evidența dosarelor în programa computerizată specializată și pe suport de hîrtie;
- asigurarea predării dosarelor în arhiva judecătoriei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului,

- cunoașterea limbii de stat,

- studii superioare.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului,

- cunoașterea limbii de stat;
- studii superioare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Certificat medical.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituția RM,  adoptată la 29.07.1994, 
2. Cod Civil RM nr.1107-XV din 06.06.2002,
3. Cod Penal RM nr.985-XV din 18.04.2002,
4. Cod de Procedură Civilă RМ nr.225-XV din 30.05.2003,
5. Cod de Procedură Penală RМ nr.122-XV din 14.03.2003
6. Cod Contravențional RM nr.218-XVI din 24.10.2008,
7. Codul Muncii RM nr.154-XV din 28.03.2003,

8. Codul Administrativ nr. 116 din 19.07.2018,
9. Codul de Executare RM nr.443 din 24.12.2004,
10. Legea RM «privind organizarea judecătorească» nr.514-XIII din 06.07.1995,
11. Instrucțiune cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel, aprobată prin hotărîre CSM nr. 142/4 din 04.02.2014,
12. Legea RM «cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public» nr.158 din 04.07.2008,
13. Legea RM «privind accesul la informație» nr.982-XIV din 11.05.2000,

14. Legea RM «privind protecția datelor cu caracter personal» nr. 133 din 08.07.2011.