Specialist principal, Serviciul consultanță și instruiri , Serviciul consultanță și instruiri

Agenția Achiziții Publice
Data limită de aplicare - 12.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Sarcini de bază

 • Identificarea calitativă a necesităților de instruire și a grupurilor țintă.
 • Realizarea planului anual de instruire, curriculumului de instruire.
 • Elaborarea calitativă a instrucțiunilor, materialelor, prezentărilor, studiilor de caz, etc, utilizate în cadrul programelor de instruire.
 • Realizarea activității de informare cu privire la programele de instruire, publicarea comunicatelor și menținerea legăturilor cu participanții, precum și pregătirea, organizarea și participarea la seminare.
 • Acordarea suportului metodologic și consultațiilor pentru instruirea tuturor actorilor implicați în realizarea achizițiilor publice cu ajutorul tuturor mijloacelor de comunicare disponibile.
 • Asigurarea evidenței și circulației documentelor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază

 • Identificarea calitativă a necesităților de instruire și a grupurilor țintă.
 • Realizarea planului anual de instruire, curriculumului de instruire.
 • Elaborarea calitativă a instrucțiunilor, materialelor, prezentărilor, studiilor de caz, etc, utilizate în cadrul programelor de instruire.
 • Realizarea activității de informare cu privire la programele de instruire, publicarea comunicatelor și menținerea legăturilor cu participanții, precum și pregătirea, organizarea și participarea la seminare.
 • Acordarea suportului metodologic și consultațiilor pentru instruirea tuturor actorilor implicați în realizarea achizițiilor publice cu ajutorul tuturor mijloacelor de comunicare disponibile.
 • Asigurarea evidenței și circulației documentelor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare în domeniul economic sau administrare publică;
 •   1 an de experiență profesională în domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități -

  Prin poștă sau personal la adresa șos. Hîncești 53, et. 2;Prin e-mail: mariana.ciobanu-lungu@tender.gov.md

Salariul pe funcție

De la 7970 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, precum și efectivul -limită al Agenției Achiziții Publice;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;