Specialist principal, Serviciul financiar-administrativ

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 15.06.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

 

Contribuirea la executarea eficace a bugetului prin implementarea politicii de contabilitate și a proceselor logistice/administrative conform cadrului legal în vigoare.

 

Sarcini de bază:

 
 • asigurarea înregistrării contractelor de prestări servicii la Trezoreria Teritorială a Ministerului Finanţelor;

 • întocmirea şi prezentarea, în modul şi în termenele stabilite a rapoartelor financiare (trimestriale  și anuale);

 • organizarea și gestionarea procesului de achiziții publice de bunuri și servicii;

 • păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit.

Salariul de funcție

de la 5967 lei

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetăţenia Republicii Moldova;

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul economiei/contabilității; 

 • posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • formularul indicat în anexa nr. 1 a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin  HG nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

  • carnetul de muncă pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, dacă există, adeverinţe semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai instituţiilor, organizaţiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziţie etc.) care confirmă vechimea în muncă.

  Notă:

  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   

  Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituția Republicii Moldova;

Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. 82/2017 integrității;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.


Acte normative în domeniul de specialitate:

Hotărârea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;

Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1998.