Specialist principal, Serviciul juridic, Serviciul juridic

Agenția Achiziții Publice
Data limită de aplicare - 12.02.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;
Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.
Examinarea solicitarilor de inscriere in Listele de interdictie a operatorilor economici calificati.
Asigurarea procesului de examinare a petitilor.Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;
Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;
Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.
Examinarea solicitarilor de inscriere in Listele de interdictie a operatorilor economici calificati.
Asigurarea procesului de examinare a petitilor.Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice;
Acordarea asistentei juridice colaboratorilor Agentiei.

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 

 1. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 2. are capacitate deplină de exercițiu;
 3. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii superioare finisate în drept sau administrare publică;

2. 1 an de experiență profesională în domeniu;
3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
4. Abilităţi medii de utilizare a computerului;
5. Abilități de comunicare și lucru în echipă;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7970 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Codul nr.116 din 19.07.2018 Codul administrativ al Republicii Moldova.