Specialist principal Serviciul Juridic , Aparatul Președintelui raionului

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 11.07.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Contribuirea la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea procedurilor de selectare, orientare si integrare profesională ;
 2. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
 3. Acordarea asitenței informaționale și metodologice în domeniul politicilor de personal specialiștilor din cadrul Consiliului raional și primăriile raionului;
 4. Participarea la proiectarea / reproiectarea structurii organizatorice a autoritatii publice și a subdiviziunilor structurale, completarea statului de personal în corespundere cu structura și efectivul – limită a autorității publice, proiectarea / reproiectarea funcțiilor/ posturilor în cadrul autorității publice;
 5. Asigurarea planificării, organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a  funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional cât și din cadrul primăriilor din componența raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul administrației publice ori dreptului.
 • experienţă profesională de minim 1 an  în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  - certificat medical;

  - cv – ul candidatului.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.435 –XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea Guvemului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l 58-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.