Specialist principal , Secţia mărci naţionale, Direcţia mărci şi design industrial

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Data limită de aplicare - 20.10.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea îndeplinirii calitative şi în termen a atribuţiilor de serviciu privind examinarea formală, preliminară şi de fond a cererilor de înregistrare a mărcilor, indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate depuse pe calea naţională, examinarea contestaţiilor, examinarea opoziţiilor şi elaborarea deciziilor în funcţie de rezultatele examinării de fond.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Examinarea respectării condiții de depunere a cererii şi examinarea de fond a cererilor depuse pe cale naţională;

2. Verificarea conformității documentelor cererii, taxelor achitate, respectării termenelor de prezentare a documentelor în procesul examinării condițiilor de depunere a cererii şi examinării de fond;

3 Asigurarea documentării adecvate şi complete în procesul examinării de fond, verificarea conformității obiectului pentru care se solicită protecţia cu condiţiile de protecţie;

4  Solicitarea, la necesitate, a unor documente suplimentare sau informaţii de la specialişti în diverse domenii, analiza documentelor suplimentare prezentate;

5.  Asigurarea completării la timp a bazelor de date, inclusiv în scopul editării BOPI şi generării rapoartelor statistice, scanării documentelor. 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare, de licenţă sau echivalente
 
Experienţă profesională - 1 an
 
Cunoştinţe:

- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;

 • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1247 din 19 decembrie 2018.

 • Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;

 • Codul administrativ al Republicii Moldova;

 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;

 • Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;

 • Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI (adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)

 • Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009