specialist principal, Serviciul financiar-administrativ

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 14.03.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Inițierea și monitorizarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, asigurarea evidenței analitice și sintetice a bunurilor Agenției de Mediu, a procedurilor de inventariere și de casare a mijloacelor fixe și întocmirea rapoartelor financiare și statistice referitoare la bunuri.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea planurilor de efectuare a achizițiilor publice.
 2. Asigurarea procedurilor de achiziții conform legislației în vigoare, elaborarea dărilor de seamă referitoare la procedurile de achiziții și raportarea lor.
 3. Asigurarea evidenței analitice și sintetice a bunurilor Agenției, a  procedurilor de inventariere și de casare a mijloacelor fixe ale Agenției.
 4. Întocmirea rapoartelor financiare și statistice referitoare la bunuri.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economiei, contabilității, finanțe.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoștințe în domeniul financiar; cunoașterea legislației în domeniul de activitate utilizarea programului de contabilitate 1C; cunoștințe de operare la calculator Word, Excel, PowerPoint.

Abilități: lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, spirit de inițiativă, capacitatea de a evalua și a lua decizii; ușurință, claritate și coerență în exprimare; menținerea unei atmosfere colegiale în relațiile de muncă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

Hotărârea Guvernului nr.10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr.694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;

Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 privind aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 privind aprobarea Regulamentului privind la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind modul de planificare a contractelor de achiziții publice;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.