Specialist principal , Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 23.02.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea și asigurarea calității în atestarea personalului științific și științifico-didactic.

Salariul de funcție

De la 6669 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participare la procesul de elaborare și revizuire a cadrului normativ referitor la atestarea personalului;
 2. Participare la organizarea procesului de atestare a personalului științific, științifico-didactic, de aprobare a dreptului de conducător de doctorat și de recunoaștere și echivalare a titlurilor de înaltă calificare, eliberate în alte state;
 3. Participare la formarea evaluatorilor selectați pentru atestarea personalului științific și științifico-didactic;
 4. Contribuire la promovarea imaginii ANACEC și la sporirea transparenței privind activitățile de atestare a personalului științific și științific-didactic;
 5. Acordare de consultanță în domeniu personalului științific și științifico-didactic.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • deținerea titlului științific;
 • experiență științifică și/sau științifico-didactică de cel puțin 1 an;
 • cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului învățământului superior și de cercetare din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ în domeniul serviciului public, educației, cercetării şi în domeniul atestării personalului științific și științifico-didactic;
 • abilități de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:
Constituția Republicii Moldova;
Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 82/2017 integrității;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare (HG201/2018);
Codul Educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările și completările ulterioare;
Codul cu privire la știinţă şi inovare nr.259 din 15.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG1007/2014);
Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG497/2019);
Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior (HG325/2019);
Metodologia de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior (HG209/2020);
Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (HG326/2019);
Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate (HG472/2004);
Codul de etică şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare (Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.7 din 18.12.2018).