Specialist principal , Direcția management, buget și rapoarte ale instanțelor judecătorești

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii
Data limită de aplicare - 16.06.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

  Contribuirea la realizarea sarcinilor Direcţiei management, buget și rapoarte ale instanțelor judecătorești ce ţin de asigurarea activităţii organizatorice şi financiare ale instanțelor judecătorești.

Salariul de funcție

De la 7240 Lei (brut) treapta I

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Verificarea actelor de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, înaintate de către instanţele judecătoreşti.

2. Contribuirea la organizarea procedurilor de elaborare a statelor de personal şi schemelor de încadrare pentru instanţele judecătoreşti, asigurarea aprobării acestora.

3. Examinarea demersurilor, sesizărilor şi petiţiilor în domeniul de competenţă.

4. Verificarea și generalizarea rapoartelor financiare ale instanţelor judecătoreşti.

5.Acordarea asistenţei metodologice instanţelor judecătoreşti în problemele domeniului de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență în domeniul economic/financiar.

Experienţă profesională: 1 un an experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:    

 - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  certificatul medical - forma 086-U sau 086-E (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

  referinţa de la ultimul loc de muncă;

  consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

  declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare (vezi varianta electronică pe situl www.csm.md).

   

  NOTĂ:

  • Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere.
  • Copiile de pe documentele specificate la lit. b), c), d) pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor. 
  • În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:

 • Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

- Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

 

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 • Codul nr. 116 din 19.07.2018 codul administrativ al Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de specialist principal, Direcția management, buget și rapoarte ale instanțelor judecătorești):

- Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

- Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007;

- Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;

- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.