Specialist principal , Direcția servicii și lucru de tineret

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret prin acordarea asistenței consultative și participarea în procesul de încheiere a acordurilor de colaborare cu organizații internaționale, parteneri de dezvoltare, donatori din domeniul tineretului.

Salariul de funcție

De la 8680 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Acordarea consultanței specialiștilor de tineret și structurilor de tineret privind practicile internaționale de activitate a centrelor de tineret;

2. Participarea și asigurarea procesului de colaborare și încheiere a acordurilor cu organizațiile internaționale, partenerii de dezvoltare și donatorii cu atribuții și programe pentru tineret;

3. Participarea la examinarea și avizarea materialelor privind colaborarea bilaterală și multilaterală în domeniul tineretului;

4. Asigurarea procedurilor de pregătire și desfășurare a vizitelor oficiale a delegațiilor străine în Republica Moldova, precum și a delegațiilor naționale în afara țării.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

Superioare și/sau masterat în domeniile administrație publică, drept, științe ale comunicării, științe ale educației (pedagogie), sociologie, asistență socială, psihologie, relații internaționale.

Experiență profesională: 1 (un) an în domeniul administrație publică sau tineret.

Cunoștințe:

- cunoașterea legislației în domeniul tineretului și voluntariatului;

- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul, precum și a practicilor pozitive în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

- cunoștințe privind procedurile de încheiere a acordurilor de colaborare cu organizații internaționale;

- cunoștințe de protocol;

- abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, Word, Excel, Power Point).

Abilități:

Comunicare eficientă, capacitatea de a însuși/adapta rapid situației, flexibilitate și concentrare asupra mai multor activități concomitent, perseverență, orientare spre beneficiar, capacitate de analiză, sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, creativitate, abilitate de soluționare eficientă a problemelor; agilitate în administrare, agilitate strategică, competențe de lucru cu informația, aplanare a situațiilor de conflict, abilități de mediere și negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, autoperfecționare, instruire, lucru eficient în echipă și independent, respectarea normelor de etică și conduită profesională (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), operativitate, concentrare, îndemânare, etc.

Aptitudini/comportament:

Inițiativă, imparțialitate, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvârșită, rezistență la efort și stres, diplomație, creativitate, disciplină în muncă, respect și tact în relația cu angajații/colegii și alte persoane, perseverență, comportament etic, echilibru emoțional, exigență, spirit critic, spirit practic, încredere în sine, inițiativă de a se informa, organizare personală, atitudine civilizată și corectă cu toate categoriile de persoane cu care vine în contact.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Codul administrativ 116/2018

2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret;

5. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6. Hotărârea nr. 598/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret;

7. Hotărârea nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului”.

 

Surse de informare:

www.legis.md;

www.monitorul.gov.md;

www. mec.gov.md.