Specialist principal , Direcţia de dezvoltare curriculară în educaţia timpurie şi învăţământul primar

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare
Data limită de aplicare - 29.02.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea generală a procesului de elaborare şi implementare a curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar și primar, conform celor mai avansate practici internaţionale.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Realizarea procesului de elaborare şi modernizare a curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi primar.
2. Realizarea procesului de implementare a curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi primar.
3. Realizarea activităţilor de instruire, formare şi perfecţionare în domeniul curricular (pentru învăţământul preşcolar şi primar) a specialiştilor din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului şi din instituţiile de învăţământ.
4. Realizarea procesului de acordare de asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului şi instituţiilor de învăţământ în problemele ce ţin de implementarea curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi primar, precum şi în problemele ce ţin de dezvoltarea curriculei opţionale la nivel local.
5. Asigurarea elaborării de ordine, circulare, raspunsuri la petiţii cu privire la procesul de implementare şi de funcţionare a curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi primar.
 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

a) studii superioare de licență cu profil pedagogic;

b) experiență profesională minim 1 an în domeniul educației;

c) cunoaște legislația în domeniul educației;

d) cunoaște legislația în domeniul serviciului public;

e) cunoaște procedurile de elaborare şi modernizare a curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi primar;

f) posedă cunoștințe de operare la calculator - Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public


Acte normative în domeniul de specialitate
Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014
Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul nr.861/2015
Cadrul de referință al Curriculumului național, aprobat prin ordinul nr.432/2017
Curriculum pentru educație timpurie, aprobat prin ordinul nr.1699/2018
Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, aprobate prin ordinul nr.1592/2018