Specialist principal , Secția administrație publică locală

Pretura sectorului Centru
Data limită de aplicare - 20.03.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Actualizează baza de date electorală din sector, Asigurarea activității Comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutor social.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea actualizării bazei de date electorale din sector, ținerea la zi a listei alegătorilor din sectorul Centru;

2. Implementarea acțiunilor tehnico – organizatorice în vederea desfășurării scrutinelor electorale, referendumurilor și recensămintelor în sector;

3. Generalizarea și întocmirea diverselor tipuri de documente, rapoarte statistice, dări de seamă cu privire la activitatea preturii;

4. Asigurarea activității Comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutor social;

5. Gestionarea platformei electronice www. euchișinău.md. Asigurarea examinării și soluționării adresărilor în termen.

6. Asigurarea realizării procesului de examinare a diverselor tipuri de documente oficiale, a adresărilor și petițiilor, elaborarea proiectelor de dispoziții ale Pretorului, conform competențelor Secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

- superioare sau postuniversitare în domeniul administrației publice sau în alte domenii specifice de activitate;

Experiență profesională:

- experiența profesională se consideră un avantaj;

Cunoștințe:

     - cunoașterea legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice;

- cunoștințe teoretice și practice în domeniile de competență ale Secției;

- cunoașterea limbii de stat la nivel avansat;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități:

          - abilități de lucru cu documentele, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

- aplică proceduri, metode și tehnici profesionale adecvate domeniului de competență.

Atitudini:

Respect față de oameni, integritate profesională, comportament etic, responsabilitate, disciplină, loialitate, spirit de inițiativă, creativitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate, punctualitate, diplomație, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 •  Codul administrativ al RM;
 • Codul Electoral al RM;
 • Legea nr. 148 din 09.06.2023 „Privind accesul la informaţiile de interes public”;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public”;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrității instituționale";
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 • Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Hotărârea Guvernului RM nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 115 din 28.02.1996 „ Pentru aprobarea Instrucțiunilor cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale ale Republicii Moldova”.
 • Decizia CMC nr.4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.