Specialist principal , Aparatul Președintelui

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 02.04.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității autorităților publice de nivelul I şi II prin elaborarea şi implementarea politicilor publice, acordarea asistenței informative şi consultative funcționarilor publici, consilierilor, instituțiilor publice.

Salariul de funcție

De la 6909 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

·           Acordarea ajutorului metodologic şi practic autorităților publice de nivelul I şi II în domeniul  administrației publică.

·            Promovarea bunelor practici în domeniul administrației publice, asigurării transparenţei activităţii ei, implicării publicului la soluționarea problemelor social – economice .

·           Contribuirea la organizarea activităților Consiliului raional în domeniul dezvoltării capacităţilor organelor administrației publice locale privind dezvoltarea profesională.

·           Participarea la realizarea programului de activitate a secției administrației publică şi coordonează activitatea secțiilor şi direcțiilor Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului.

·           Contribuirea la organizarea şi desfășurarea  ședințelor Consiliului raional.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: - Studii superioare, de licență, preferabil în domeniul administrației publice sau juridic.
Cunoştinţe:
-    Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul administrației publice;
-    Cunoaşterea modului de funcționare a sistemului de administrație publică;
-    Cunoaşterea perfectă a limbii de stat;
-    Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power, Point, navigare Internet
-    Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu.
 
Abilităţi: de lucru cu informația, elaborare a  documentelor, comunicare eficientă, lucru în echipă, perfectare la timp şi în conformitate cu cerințele documentației, abilități de comunicare cu diferite categorii de cetățeni, abilitate de colaborare cu funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale de nivelul I, II şi administrației publice centrale a Republicii Moldova, agenții economici, cetățeni.  

Atitudini/Comportamente: respectul faţă de legislația în vigoare, etica în conformitate cu Codul deontologic al funcţionarului public, respect faţă de oameni,  spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

ibliografia concursului
•    Constituția Republicii Moldova;
•    Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
•    Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
•    Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
•    Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
•    Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
•    Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
•    Legea 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
•    Legea nr.199 din 16.07.2010 privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. ;
•    Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 
•    Hotărîrea Guvemului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l 58-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
•    Codul Muncii al Republicii Moldova;
•    Cod nr.1107 din 06.06.2002 – Codul Civil al Republicii Moldova;
•    Cod nr.116 din 19.07.2018 – Codul administrativ al Republicii Moldova.