specialist principal , secția urbnism și arhitectură

Pretura sectorului Buiucani
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Conlucrarea cu gestionarii fondului locativ, agenți economiciindiferent de tipul de proprietateîn vederea constatării și combaterii îngrădirilor, obiectivelor și construcțiilor neautorizat

Salariul de funcție

De la 7800 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea solicitărilor de executare a schemelor de amplasare și de salubrizare a agenților economici pentru unitățile de comerț ambulant, pentru gherete, tonete, etc. 
 2. Elaborarea schemelor de salubrizare pentru gestionarii fondului locativ din sector.  Inspectarea și prezentarea informației ample despre panourile publicitare înregistrate din sector, verificarea încadrării acțiunilor Beneficiarilor panourilor publicitare în normele legale respective.
 3. Întreprinderea de acțiuni, în comun cu organele de resort,  a măsurilor combaterii construcțiilor provizorii neautorizate, întocmirea prescripțiilor și prezentarea materialelor pentru emiterea dispoziției de demolare conform prevederilor Regulamentului aprobat prin decizia CMC 10/10 din 04.12.2014.
 4. Sesizarea Agenției Supraveghere Tehnică în cazul depistării încălcărilor în domeniul construcțiilor, atribuit prin lege Agenției.
 5. Sesizarea secției agenți constatatori pentru perfectarea proceselor   verbale contravenționale pe domeniul de activitate gestionat, și întocmirea prescripțiilor în condițiile Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.10/10 din 04.12.2014.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Condiţiile de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b), sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 

2. Cerinţele specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

 -  1 an de experiență profesională în domeniu;

- cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind administrația publică locală;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul executării lucrărilor de construcție;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul lucrărilor de secretariat;

- cunoştinţe de operare la computer (Microsoft Office).

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public,

3. Legea nr. 136 /2016 privind Statutul municipiului Chișinău;

5. Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

6. Legea nr.721 /1996 privind calitatea în construcții;

7.Cod nr. 828/1991 Codul Funciar;

8. Codul Contravențional al Republicii Moldova.