Specialist principal , Secția administrație publică locală

Pretura sectorului Rîșcani
Data limită de aplicare - 07.06.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Actualizarea și asigurarea funcționalității Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA) din sectorul Rîșcani.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Actualizarea datelor în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA), cu statut de registrator, conform autorizării din partea Comisiei Electorale Centrale;
 2. Acordarea de asistență tehnică în cadrul scrutinelor electorale (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale, referendumuri);
 3. Includerea actelor Preturii în Registrul de Stat al Actelor Locale (RSAL);
 4. Asigurarea prestării serviciului de perfectare a certificatelor de la locul de trai și componență a familiei, inclusiv pentru apostilare de Ministerul Justiției, în cazul când certificatele sunt prezentate peste hotarele țării;
 5. Monitorizarea respectării și implementării prevederilor politicii de securitate a datelor cu caracter personal;
 6. Acordarea de asistență tehnică în procesul de elaborare a actelor organizatorice și de dispoziție, ce țin de competența Secției APL.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

 - Cunostinţe: Cunoașterea legislației de profil, în domeniul administrării publice; cunoașterea calculatorului, a limbii de stat;

- Abilităţi:

 - de comunicare eficientă, de lucru cu informația; de utilizare a mijoacelor tehnice de birou; de lucru în echipă şi independent, spirit de iniţiativă;

- analiză, sinteză, planificare, organizare și coordonare a activității în cadrul Secției;

- mobilizare, soluționare de probleme;

- negociere și aplanare a situațiilor de conflict;

- Atitudini/Comportamente:

Responsabilitate, disciplină executorie, corectitudine, operativitate, spirit de inițiativă, tendința de a-și perfecționa pregătirea profesională, comportament decent, respect față de colegi, solicitanți, receptivitate la idei noi, flexibilitate, loialitate, integritate profesională, comportament etic, adaptabilitate la specificul unei situații, comunicare eficientă, creativitate, spirit de inițiativă și observație, punctualitate, respect și tact în relația cu colegii, solicitanții, ș.a.;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Bibliografia concursului

- Legea nr.158– XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

- Hotărârea de Guvern nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

- Rregulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/4 din 13 decembrie 2019;