Specialist Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri , Aparatul Președintelui raionului

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 19.02.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea în comun cu subdiviziunile organului administrației publice locale, agenții economicii situați în teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a  teritoriilor din subordine, programelor privind coeziunea socială şi  economică.

Salariul de funcție

De la 5860 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea și organizarea desfășurării întrunirilor cu reprezentanții primăriilor din componența raionului pe problemele gospodăriei comunale și ocrotirii mediului ambiant.
 2. Acordarea ajutorului metodologic și consultativ primăriilor în domeniul gospodăriei comunale, implementarea proiectelor.
 3. Colectarea și analiza informațiilor cu privire la mersul gazificării, aprovizionării cu apă și canalizare
 4. Asigurarea pregătirii către sezonul de toamnă – iarnă.
 5. Înregistrarea și evidența petițiilor și reclamațiilor, corespondenței ce ține de activitatea secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul gospodăriei comunale, inginerie și protecția apelor, urbanism și arhitectură;

- Cunoașterea legislației în domeniu de activitate;

 - Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;

 - Cunoştinţe de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  - certificat medical;

  - cv-ul candidatului.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

-  Constituţia Republicii Moldova;

-  Codul civil al Republicii Moldova;

 - Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Legea nr.86 /19-04-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Hotărîrea Guvernului nr. 361din 25-06-1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

- Hotărîrea Guvernului nr.285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

- Hotărîrea guvernului nr.163 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenajerilor;

- CP L.01.01-2012 - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcții – montaj ;