Specialist superior Secția juridică, Secția juridică din cadrul Direcției management instituțional

Agenția Rezerve Materiale
Data limită de aplicare - 10.01.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice, controlul asupra respectării actelor normative în domeniul de activitate a Agenției

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Acordarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției și oferirea soluțiilor pe problem de ordin juridic;

2. Reprezentarea în modul stabilit de legislație a intereselor Agenției în instanțele de judecată și alte instituții;

4. Gestionarea corespondenței parvenite în cadrul secției, sistematizarea, evidența și păstrarea actelor normative, raportarea privind activitatea secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice:

Studii:superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic.

Experienţă profesională: 6 luni de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul juridic;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: De lucru cu informația, planificare, organizare analiză și sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, instruire, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, rezistență la stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6300 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia generală a concursului:

     -   Constituţia R.M.

     -   Codul civil al RM,

     -   Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003,

     -   Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2008,

     -   Codul administrativ nr. 216 din 01.04.2019.

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr.l58-XVI  din  04.07.2008  cu privire  la funcţia publică  şi  statutul funcţionarului public;

-         Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-         Legea nr. 82 din 25.05.2017 a integrității;

-         Legea nr. 104 din 18.06.2020 privind rezervele de stat şi de mobilizare;

-         Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-         Legea 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

-         Hotărîrea de Guvern nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

-         Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, nr. 946 din 03.10.2018.

  

Acte normative din domeniul de specialitate pentru funcția de

Specialist superior, Secția juridică, Direcția management instituțional

 

 - Legea nr. 104 din 18.06.2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare;

 - Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

 - Legea 149 din 29.06.2012 insolvabilității;

 - Hotărîrea Guvernului nr. 1714 din 27.12.2002 cu privire la serviciul juridic al autorităților administrației publice;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale.

 - Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova

- Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

- Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat.

- Hotărârea Guvernului nr. 1340  din  04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

- Hotărârea Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului 

-  Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile

-  Hotărârea Guvernului nr. 1176/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice 

-  Hotărârea Guvernului nr. 653/2003 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare

-   Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

-   Codul nr. 443 din 24.12.2004 Cod de executare a Republicii Moldova;

-   Codul nr. 1107 din 06.06.2002 Codul Civil al Republicii Moldova;

-   Codul nr. 225 din 30.05.2003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-   Codul nr. 218 din 24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova;