Specialist superior , Secția Evaluare în Învățământul de Formare Continuă

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 07.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea procesului de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii și a instituțiilor de formare continuă.

Salariul de funcție

De la 5873 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea procesului de depunere și examinare prealabilă a dosarelor;
 2. Realizarea procesului de evaluare a instituțiilor de formare continuă și a programelor de studii ale acestora;
 3. Arhivarea dosarelor;
 4. Completarea bazei de date;
 5. Acordarea consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de asigurare internă a calităţii în instituţiile de formare continuă, în vederea pregătirii evaluării externe.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare sau echivalente;
- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului de formare continuă;
- Experiență în evaluarea externa a programelor de studii si/sau instituțiilor de învățământ de formare continuă;
- abilități de operare la calculator (Word, Excel; Power Point, Internet).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul administrației publice:
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.20116 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ
profesional tehnic, superior și de formare continuă;