Specialist superior , Secția urbanism și arhitectură

Pretura sectorului Ciocana
Data limită de aplicare - 05.07.2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea controlului și asigurarea disciplinei în construcții, combaterea construcțiilor neautorizate în sector

Salariul de funcție

De la 6490 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Identificarea construcțiilor neautorizate și sesizarea organelor competente, în vederea prevenirii și combaterii  fenomenelor vizate.
 2. Monitorizarea obiectivelor care, sunt la etapa inițială a procesului de construcție, în vederea respectării cerințelor Planului urbanistic.
 3. Elaborarea proiectelor de dispoziții privind demolarea/demontarea/evacuarea obiectivelor neatorizate.
 4. Sistematizarea informației cu privire la construcțiile autorizate/neatorizate din sector.
 5. Constatarea și întocmirea Proceselor-verbale în cazul contravențiilor administrative prevăzute de art. 178, art. 179, din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii Superioare, de licenţă sau echivalente, în arhitectură, construcții sau juridice;
 • Este binevenită experienţa  profesională în domeniu;
 • Cunoașterea legislației în vigoare;
 • Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Abilităţi de planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, lucru cu  informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie,  creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Codul contravențional RM
 2. Legea nr. 158/2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/2016.
 4. Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală
 5. Legea nr.163/2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 6. Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 883-d din 19.08.2014;
 7. Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.