Consultant principal Direcția Transformare Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 01.10.2019, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 • scopul general al funcţiei:
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul coordonării procesului de monitorizare, evaluare și raportare despre implementarea Planului de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung.
   
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
 • Participarea la elaborarea Planului de construcție și dezvoltare a Armatei Naționale;
 • Elaborarea raportului privind gradul de implementare a Planului de construcție și dezvoltare a Armatei Naționale;
 • Elaborarea rapoartelor de autoevaluare a activității Direcției transformare;
 • Elaborarea (participarea la elaborarea) actelor normative privind implementarea procesului de transformare militară.

  Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: studii superioare de licenţă în domeniul politologiei, relaţiilor internaţionale,  cursuri de perfecţionare.
   
  Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu, preferabil vechime în organele publice.
   
  Cunoştinţe:

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de apărare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
  • cunoaşterea limbii  de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza), cel puţin la nivel B1;
  • cunoştinţe de operare la calculator.
   
  Abilităţi: de cooperare, lucru cu informaţia, consultare, comunicare eficientă, mobilizare de sine, disciplină, creativitate, încredere, ordonat, sociabilitate, lucru în echipă.
  Atitudini/comportamente: creativitate, delicateţe, flexibilitate, exigenţă, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, disciplină, responsabilitate, amabilitate, receptivitate, decenţă, adaptabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   • formularul de participare;
   • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
    
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
  • Legea nr. 1264 din 19 iulie 2002 „Privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici  şi a unor persoane cu funcţie de conducere”;
  • Legea nr. 82 din 25 mai 2017 „Integrităţii”;
  • Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
  • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”;
  • Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 „Privind verificarea titularului şi a candidaţilor la funcţii publice”;
  • Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 „Pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţionarilor publici”;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice:
  • Legea nr. 136 din 07 iulie 2017 „Cu privire la Guvern”;
  • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017„Cu privire la actele normative”;
  • Legea nr.98 din 04 mai 2012 „Privind administraţia publică centrală de specialitate”;
  • Legea  nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la secretul de stat”;
  • Legea nr.112 din 02 iulie 2014 „Pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte”;
  • Legea nr.345 din 25 iulie 2003 „Cu privire la apărarea naţională”;
  • Legea nr.112-XVI din 22 mai 2008 „Pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”;
  • Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011„Pentru  aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 692 din 30 august 2017„Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării”;
  • Acte normative în domeniul de specialitate:
  • Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”;
  • Hotărârea Parlamentului nr. 134  din 19 iulie 2018 „Pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022”;
  • Hotărârea Guvernului nr. 961   din 03 octombrie  2018 „Cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022”;
  •  Hotărârea Guvernului nr. 601 din 27 iunie 2018 „Cu privire la aprobarea Programului „Armata Profesionistă 2018-2021”;
  • Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016„Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
  • Hotărîrii Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 „Privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei”.
  • Alte surse de informare:
  - Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007 (www.mapn.ro/programe_strategii/strategie_transformare_2007_.doc)
  - Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.692 din 30 august 2017” (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_144.pdf);
  -http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_1._relevanta_si_procesul_me.pdf;