Consultant principal Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilorMinisterul Apărării al Republicii Moldova

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 01.10.2019, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) scopul general al funcţiei:
Participarea la consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare privind implementarea  de către Ministerul Apărării a politicilor publice naţionale, sectoriale şi intersectoriale.
 
b) sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Acordarea asistenţei metodologice şi consultarea în procesul de elaborare a politicilor publice cu aspect extern, iniţiate de către subdiviziunile interioare ale aparatului central al Ministerului  Apărării;
 • Efectuarea analizei politicilor publice cu aspect extern, elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului  Apărării, în vederea asigurării corelării acestora cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 • Contribuirea la corelarea politicilor publice elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 • Sistematizarea şi analizarea informaţiei prezentate de alte subdiviziuni ale Ministerului Apărării, precum şi elaborarea rapoartelor periodice de monitorizare şi evaluare privind implementarea documentelor de politici publice naţionale cu aspect extern, la nivel de minister.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: studii superioare de licenţă în domeniul relații internaționale, științe politice sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
  Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu sau vechime în organele publice.
  Cunoştinţe:

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării;
  • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
  • cunoştinţe de operare la calculator.
   
  Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
   
  Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   • formularul de participare;
   • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
    
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  • Constituția Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
 • Legea nr. 1264 din 19 iulie 2002 „Privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici  şi a unor persoane cu funcţie de conducere”;
 • Legea nr. 82 din 25 mai 2017 „Integrității”;
 • Legea nr. 270 din in  23.11.2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 „Privind transparența în procesul decizional”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
  • Acte normative în domeniul administrației publice:
 • Legea nr. 136 din 07 iulie 2017 „Cu privire la Guvern”;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017„Cu privire la actele normative”;
 • Legea nr. 98 din 04 mai 2012 „Privind administrația publică centrală de specialitate”;
 • Legea  nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la secretul de stat”;
 • Legea nr.112 din 02 iulie 2014 „Pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte”;
 • Legea nr.345 din 25 iulie 2003 „Cu privire la apărarea națională”;
 • Legea nr.112-XVI din 22 mai 2008 „Pentru aprobarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova”;
 • Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011„Pentru  aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 692 din 30 august 2017„Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016 „Pentru aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 595 din 26 iulie 2017 „Pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05 octombrie 1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”.
  • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2019-2020”, aprobat pe data de 21 iunie 2019; https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/program_de_guvernare_0.pdf
 • Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 09 martie 2010 „Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.420/2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 09  august 2016 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1172 din  28.11.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020”;
 •  Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
 •  Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 „Privind monitorizarea procesului de implementare a legislației”.
  • Alte surse de informare
 • Ghid metodologic pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_expost_final_pdf.pdf
 • Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul I. Instrumente şi tehnici http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/896361_md_ghid_ex_ante_vo.pdf
 • Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul IV. Selecţie de Propuneri de politici publice http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ex-ante_vol_iv.pdf
 • Ghid metodologic privind reingineria serviciilor publice http://cancelaria.gov.md/ro/content/ghid-metodologic-privind-reingineria-serviciilor-publice