Șef direcție, Direcția transformare         

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 15.04.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 • scopul general al funcţiei:
 • Asigură procesul de realizare a transformării în domeniul apărării în Armata Naţională prin elaborarea, planificarea, coordonarea şi raportarea asupra activităţilor întreprinse pe dimensiunea transformării militare.
   
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
 • Asigurarea elaborării şi monitorizării procesului de transformare a Armatei Naţionale;
 • Organizarea, coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare (ajustare) şi implementare a planului de construcţie şi dezvoltare a Armatei Naţionale;
 • Asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a documentelor de politici privind transformarea militară cu procesul de planificare a resurselor;
 • Coordonarea procesului de iniţiere şi elaborare a proiectelor de acte normative privind reorganizarea şi restructurarea Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 • Organizarea evaluării gradului de implementare a transformării militare.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: studii superioare în domeniul milităriei sau studii superioare în domeniul administrare publică, cursuri de perfecţionare.
  Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar.
  Cunoştinţe:

  • cunoaşterea actelor normative în domeniu;
  • cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
  • cunoaşterea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice, precum şi a procesului de elaborare/actualizare a acestora;
  • cunoaşterea procesului de consultare publică în procesul decizional şi procesului de monitorizare a actelor normative;
  • posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice aprofundate în mai multe arii de expertiză;
  • cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza), cel puţin la nivel B2;
  • posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
  Abilităţi: capacitate de conducere, competenţă profesională, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Certificatul medical
   Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   • formularul de participare;
   • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea integrității nr.82/2017;
  • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
   
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice:
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;
 • Legea nr.112/2008 pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.153/2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
 • Hotărîrea Guvernului nr.911/2016 pentru aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020.
  • Acte normative în domeniul de specialitate:
  • Hotărîrea Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022;
  • Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
  • Hotărîrea Guvernului nr.961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022;
  •  Hotărîrea Guvernului nr.601/2018 cu privire la aprobarea Programului „Armata Profesionistă 2018-2021;
  • Hotărîrea Guvernului nr.636/2019 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023;
  • Hotărîrii Guvernului nr.736/2017 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1181/2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei.
  • Alte surse de informare
  - Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007 (www.mapn.ro/programe_strategii/strategie_transformare_2007_.doc)
  -http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_1._relevanta_si_procesul_me.pdf;