Auditor intern principal Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 06.10.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) scopul general al funcţiei:
Gestionarea în mod eficient a activității de audit intern în vederea promovării politicilor și valorilor stabilite de instituție. Asigurarea unui grad de control asupra sistemelor, activităților și proceselor entității publice. Acordarea consultanței și recomandărilor pentru perfecționarea și eficientizarea sistemului de control intern managerial.
b) sarcinile de bază:
1. Realizarea auditului intern, privind eficacitatea sistemului de control intern managerial în Ministerul Apărării și entităților subordonate, conform cadrului normativ în vigoare și principiilor fundamentale ale activității de audit intern;
2. Monitorizarea și raportarea implementării recomandărilor de audit;
3. Acordarea suportului consultativ și metodologic privind organizarea și menținerea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apărării și entităților subordonate;
4. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative și normative în vigoare, ce țin de activitatea auditului intern public;
5. Colaborarea activităților cu Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi (auditul extern);
6. Conducerea activității auditului intern.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă în domeniul economic, finanțe, contabilitate sau juridic, cursuri de perfecționare profesională în domeniul de responsabilitate. 
Experienţă profesională: cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniu, deținerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat.
Cunoştinţe:

 • cunoașterea exercitării auditului intern în instituțiile publice;
 • cunoaşterea actelor normative în domeniu;
 • cunoașterea sistemului serviciului public;
 • cunoașterea principiilor și tehnicilor contabile;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet.
Suplimentar:
 • cunoaşterea modalităţii de evidenţă a documentelor;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor în domeniul economic, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniul respectiv;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).
Abilităţi: analiză și sinteză, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, spirit de observație, gândire logică, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de computare rapidă la diverse probleme profesionale, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente:responsabilitate, conduită morală și profesională, imparțialitate, obiectivitate, inițiativă, lucrul în echipă, disponibilitate la schimbare, exigent cu sine, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  - formularul de participare;
  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

-

Bibliografia concursului

Cadrul normativ general și de specialitate:
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
3. Legea nr.113/2007 contabilităţii;
4. Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;
5. Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
6. Legea salarizării nr.847/2002;
7. Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale;
8. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
9. Legea integrității nr.82/2017;
10. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
11. Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
12. Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
13. Hotărîrea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern;
14. Hotărîrea Guvernului nr.556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
15. Ordinul Ministerului finanţelor nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, //Monitorul Oficial nr.206-211/1430 din 20.09.2013;
16. Ordinul Ministerului finanţelor nr.153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern, //Monitorul Oficial nr.400-409/1577 din 26.10.2018;
17. Ordinul Ministerului finanţelor nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, //Monitorul Oficial nr.13-21/110 din 18.01.2019;
18. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.176 din 26.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, //Monitorul Oficial nr.7-13/19 din 17.01.2020;
19. Ordinul Ministerului finanţelor nr.189 din 05 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, //Monitorul Oficial nr.332-339/2391 din 11.12.2015.
 
Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
1. Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003;
2. Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
3. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
7. Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
8. Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
9. Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.