Șef direcţie Direcţia management instituțional Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 28.09.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 • scopul general al funcţiei:
 • Asigură și contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea și implementarea politicilor şi a managementului eficient în domeniile de activitate gestionate.
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
 • 1) Planificarea, organizarea şi conducerea activităţii secţiilor şi serviciilor din componenţa direcţiei întru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor stabilite;
  2) Organizarea elaborării regulamentelor, instrucțiunilor şi programelor de evidenţă, control, păstrarea şi utilizarea documentelor, precum şi evaluarea implementării acestora;
  3) Participarea la elaborarea și efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative și de politici, inclusiv departamentale;
  4) Asigură implementarea actelor normative și a documentelor de politici, conform domeniului de responsabilitate și monitorizează îndeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative şi indicaţiilor ministrului apărării;
  5) Expertiza juridică a proiectelor de acte/demersuri/scrisori etc. prezentate pentru semnare Ministrului apărării;
  6) Monitorizarea implementării procedurilor administrative de personal în domeniul ocupării funcţiilor vacante, recrutării, selectării şi angajării personalului în cadrul Ministerului Apărării.

  Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: superioare de licență și de masterat în domeniul milităriei, economic, drept, administrație publică sau similare acestora, cursuri de perfecționare profesională în domeniu specializare în domeniul de activitate.
  Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar.
  Cunoștințe:
  - cunoaşterea legislaţiei muncii, cadrului normativ privind funcția publică, structura și organizarea administrației publice;
  - cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării, precum de promovare a proiectelor de acte normative;
  - cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza) la nivel B2;
  - cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
  Abilități: capacitate de conducere, planificarea activității proprii, lucru cu informația, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucrul în echipă, competenţă profesională, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
  Atitudini/comportamente: atenție la detalii, respect, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Certificatul medical
   Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   - formularul de participare;
   - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare;
   - copia carnetului de muncă/adeverințe semnate și adeverite prin ştampilă, care confirmă vechimea în muncă;
   - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale, în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
   - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge)

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Salariul pe funcție

  -

  Bibliografia concursului

  Cadrul normativ general și de specialitate:
  • Constituția Republicii Moldova;
  • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
  • Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;
  • Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor
  • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
  • Legea nr.218/2008, Codul contravențional al Republicii Moldova;
  • Legea nr.116/2018, Codul administrativ al Republicii Moldova;
  • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
  • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
  • Legea nr.82/2017 integrității;
  • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
  • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

  Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
  • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
  • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
  • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
  • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decisional;
  • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.