Consultant principal secție infrastructură și protecția mediului J4 Direcție logistică Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 11.01.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) scopul general al funcţiei:
Participarea la elaborarea şi implementarea documentelor de politici de stat şi departamentale, inclusiv cele care reies din angajamentele asumate pe plan intern și extern și coordonarea acestora.
b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea documentelor legislative şi normative de management şi evidenţă calitativă, cantitativă şi financiară, a altor reglementări specifice în domeniul asigurării trupelor cu infrastructură, precum şi aplicarea acestora;
 • Ţinerea controlul stării  şi evidenţei (calitative, cantitative şi financiare) a infrastructurii în structurile ierarhic inferioare din subordine, organizează procesul de planificare strategică a managementului bunurilor pe serviciul infrastructură;
 • Acordarea asistenţei metodologice structurilor ierarhic inferioare în domeniul efectuării controlului intern a asigurării cu infrastructură a unităţilor militare (instituţiilor) din subordine, conform normelor stabilite şi a planurilor de asigurare;
 • Reprezentarea intereselor Armatei Naţionale pe serviciul infrastructură, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, în limitele competenţelor stabilite.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii:
  Studii superioare tehnice de licenţă (ciclul I), de preferinţă în domeniul de activitate sau în domenii conexe.
  Studii superioare de maşter (ciclul II) în domeniul de activitate sau în domenii conexe, cît și cele juridice va fi un avantaj.
  Experienţă profesională: cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniu.
   
  Cunoştinţe:
  cunoaşterea  cadrului legislativ în domeniu;
  cunoştinţe de operare la calculator (Word, Access, PPT, Excel etc.);
  posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare funcției;
  cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1) va constitui un avantaj.
   
  Abilităţi:
  analiză și sinteză, planificare, organizare, coordonare, gândire logică, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă.
   
  Atitudini/comportamente:
  Responsabilitate, conduită morală și profesională, imparțialitate, obiectivitate, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   • formularul de participare;
   • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
    
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  Cadrul normativ general și de specialitate:
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.1245/2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 • Legea nr.1244/2002 Cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 • Legea nr.1192/2002 Privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 • Legea nr.345/2003 Cu privire la apărarea naţională;
 • Legea nr.162/2005 Cu privire la statutul militarilor;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.679/2001 Pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 • Hotărîrea Guvernului nr.939/2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001/11 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 77/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova;
 •  Ordinul Ministerului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22/2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).
 •  
  Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
 • Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.