Consultant superior secție planificare, organizare și execuție bugetară J8 Direcția managementul financiar Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 08.12.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) scopul general al funcţiei:Contribuie la planificarea bugetului Armatei Naționale, implementarea politicilor în domeniul planificării bugetare și elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu. Participarea la elaborarea actelor normative și documentelor de directivă în domeniul asigurării financiare și tehnico – materiale.
b) sarcinile de bază:

 • Evaluarea procesului de implementare a actelor normative pe domeniu financiar contabil în unitățile (instituțiile) militare ale Armatei Naționale.
 • Participarea la elaborarea actelor normative și documentelor de directivă în domeniu de asigurare financiară și tehnici-materiale ale Armatei Naționale.
 • Monitorizarea și evaluarea documentelor de conducere.
 • Participarea la controlul periodic a organizării activității de asigurare a fluxului
 • informațional.

  Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii:
  Superioare (licenţă sau echivalentă).
  Experienţă profesională:1 an de experienţă în domeniu.
   
  Cunoştinţe:
  - cunoaşterea legislaţiei şi cadrului normativ în domeniul de competenţă;
  - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);
  - abilităţi de cunoaştere a computerului.
  Abilităţi:
  De analiză şi sinteză, planificare, organizare, comunicare, lucru în echipă, de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point, Internet).
   
  Atitudini/comportamente:
  Iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate şi tendinţă spre dezvoltarea profesională continuă.
   
  Condiţii de muncă:
  Regim de muncă: 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele libere, după caz.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   • formularul de participare;
   • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  Cadrul normativ general și de specialitate:
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997;
 • Legea nr.1245/2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 • Legea nr.345/2003 Cu privire la apărarea naţională;
 • Legea nr.162/2005 Cu privire la statutul militarilor;
 • Legea contabilității nr.113/2007;
 • Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr.181/2014;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.679/2001 Pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 • Hotărîrea Guvernului nr.939/2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001/11 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.208/2015 „Privind clasificația bugetară”;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.215/2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezoreria al Ministerului Finanțelor”;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.
 •  
  Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
 • Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003;
 • Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.