Specialist principal , Centrul de apel și comunicare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 21.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea şi coordonarea managementului de comunicare în scopul diseminării informaţiei oficiale cu caracter public, creşterii gradului de transparenţă şi informare a publicului larg, partenerilor sociali, grupurilor ţintă privind măsurile desfăşurate, programele implementate şi serviciile oferite pe piaţa muncii de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) +(valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea implementării și monitorizării Procedurii standard privind relaţiile cu publicul, accesul la informaţie şi raporturile cu mass-media în scopul diseminării informaţiei cu caracter public şi asigurării transparenţei instituţiei.

Elaborarea actelor interne și organizarea activităților de promovare a măsurilor de ocupare.

Stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media, asigurarea accesului mass-media la activităţile desfăşurate.

Coordonareaa implementării standardului de identitate vizuală în sistemul ANOFM pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi promovarea serviciilor moderne prestate pentru beneficiar.

Monitorizarea permanentă a informaţiei oficiale, postarea materialelor pe mijloacele WEB ale instituţiei, coordonarea activităţilor de menţinere a unui flux de informaţii constant pentru publicul larg.

Monitorizarea cererilor de acces la informație adresate de public și mijloacele media, inclusiv solicitările de informare electronică cît și evaluarea rapoartelor instituțiilor non-guvernamentale privind accesul la informația oficială oferit de autoritățile publice.

 

 

 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:   superioare, de licență sau echivalente în domeniul jurnalismului, comunicării publice, administrației publice, filologie.

Experiență profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

-Cunoașterea legislației în domeniu;

-Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Pubilsher, diverse softuri/programe de editare a materialelor vizuale etc;

-Cunoştinţe în domeniului managementului comunicării cît și practicilor internaţionale în domeniul comunicării.

Abilități: abilităţi de colaborare cu mijloacele media, capacităţi de monitorizare şi evaluare a informaţiei publicate, promptitudine privind elaborarea comunicatelor, capacitate de coordonare, cunoştinţe temeinice de redactare a materialelor după genurile media, cunoştinţe în domeniul de  elaborare a documentelor, flexibilitate și mobilizare de a lucra de sine stătător cât şi în echipă.

Atitudini/comportamente:  capacitate de organizare, comunicare, analiză şi de lucru în echipă, punctualitate, disponibilitate de a lucra  cu publicul, nivel corespunzător de cultură spirituală (probitate morală, autocontrol, respect, responsabilitate), punctualitate, seriozitate,  creativitate, rezistenţă la efort intelectual, perseverenţă, responsabilitate, spirit intuitiv, respect faţă de oameni, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
 • Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 08.11.2018;
 • Legea nr. 982 din 11.05. 2000 privind accesul la informaţie;