Specialist principal în Direcția implementarea politicii de ocupare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 20.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea și controlul implementării măsurilor de asigurare de șomaj și de stimulare a mobilității forței de muncă, a procedurilor de înregistrare și scoatere din evidență a șomerilor, precum și intermediere a muncii.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) +(valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea implementării procesului de înregistrare și scoatere din evidență a șomerilor, de stabilirea dreptului la ajutorul de șomaj.

Asigurarea implementării de către subdiviziunile teritoriale a serviciilor de intermediere a muncii.

Asigurarea implementării de către subdiviziunile teritoriale a măsurii de stimulare a mobilității forței de muncă.

Elaborarea procedurilor, actelor normative interne, acordarea suportului metodologic subdiviziunilor teritoriale cu referire la implementarea procedurilor de înregistrare, conlucrare și scoatere din evidență a șomerilor, intermediere a muncii, ținere și completare a dosarelor șomerilor, precum și la implementarea măsurii de stimulare a mobilității forței de muncă și stabilirea dreptului la ajutorul de șomaj.

Reprezentarea direcției în relațiile cu alte structuri similare din cadrul autorităților publice, parteneri sociali și organizații neguvernamentale și promovarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite șomerilor.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul științelor economice, administrative, dreptului.
Experienţă profesională: 1an de experienţă profesională în domeniu. 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă;
- Preferabil cunoașterea limbii engleze sau a unei alte limbi de circulație internațională (nivel B2);
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint etc.;
- Cunoaștereaconvențiilorinternaționaleratificate de cătreRepublicaMoldova,arecomandărilororganismelorinternaționaleîndomeniulocupăriiforței de muncă;
- Cunoașterea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă;
- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, definițiilor și principalilor indicatori statistici care se referă la forța de muncă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • HotărâreaGuvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizareașifuncționareaAgențieiNaționalepentruOcupareaForței de Muncă”;
 • Legeanr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovareaocupăriiforței de muncășiasigurarea de șomaj;
 • HotărâreaGuvernuluinr. 1276 din 26.12.2018 pentruaprobareaprocedurilorprivindaccesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Legea nr.39 din 02.03.2006 privindinstituireaunormăsurisuplimentare de susținere a activității de întreprinzătordesfășurateînlocalitățile din stângaNistrului ale raionuluiDubăsari;
 • Regulamentulprivindacordareaajutorului de șomajșialocației de integraresaureintegrareprofesionaladeținătorilor de terenuriagricole situate dupătraseulRâbnița-Tiraspol, aprobatprinHotărâreaGuvernului nr.639 din 05.06.2006 cu privire la aprobareaunorregulamente;
 • Legeanr. 60 din 30.03.2012 privindincluziuneasocială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legeanr. 133 din 08.07.2011 privindprotecțiadatelor cu caracter personal;
 • HotărâreaGuvernuluinr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobareaStrategieinaționaleprivindocupareaforței de muncăpentruanii 2017-2021;
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcțiapublicășistatutulfuncționarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.