Specialist principal , Direcția planificare bugetară, evidență contabilă și plăți

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 21.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la organizarea evidenţei contabile a activităţii economico-financiare.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) (valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Gestionarea implementării evidenței financiare a activelor, bunurilor materiale, clădirilor, autoturismelor, aparatului central și subdiviziunilor teritoriale, aflat la balanța Agenției Naționale.

Înregistrarea contabilă și asigurarea corectă a evidenței materialelor și mijloacelor fixe, a circulației acestora în cadrul structurilor teritoriale.

Participarea la întocmirea rapoartelor financiare aferente cheltuielilor legate de procurarea activelor, generalizarea și prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului ierarhic superior.

Asigurarea activității de control, corespunderea activelor și datoriilor cu datele contabile, efectuarea periodică a inventarierii.

Efectuarea inventarierii anuale a bunurilor, mijloacelor fixe, patrimoniului aparatului central și a subdiviziunilor teritoriale, asigurarea circulației mijloacelor fixe și a bunurilor în evidența contabilă, întocmirea notelor de contabilitate.

Ținerea evidenței contabile a materialelor, mijloacelor fixe, verificarea operațiunilor financiare care afectează veniturile, cheltuielile aparatului central și structurilor teritoriale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic financiar.

Experiență profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

-Cunoașterea legislației și aplicarea în practică în domeniu de activitate;

-Cunoașterea și aplicarea în practică a procedurilor legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;

-Limba de stat, limba rusă, limba engleză un avantaj.

-Cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Acces  etc;

-Cunoaşterea programei contabile Universal Acounting sau 1 C.

Abilități: Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea  270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului  nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea  nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii*;
 • Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
 •  Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28-12-2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
 • Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
 •   Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
 •  Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 •   Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 •  Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.