Specialist principal , Serviciul Juridic

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 12.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea cu servicii juridice necesare în activitatea Agenției Naționale la cerere.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) (valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Acordarea asistenței juridice angajaților privind implementarea serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă.
 2. Asigurarea asistenței juridice a procesului de achiziții de bunuri și servicii în cadrul instituției.
 3. Elaborarea și monitorizarea Planului anual de achiziții de bunuri și servicii, asigurarea secretariatului grupului de lucru pentru achiziții publice.
 4. Reprezentarea în modul stabilit a intereselor Agenției Naționale în instanțele judecătorești și alte organe.
 5. Elaborarea proiectelor contractelor încheiate de către Agenția Națională, altor proiecte de documente și acte juridice necesare Agenției Naționale.
 6. Soluționarea petițiilor ce țin de problemele juridice ale cetățenilor.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul dreptului.

Experiență profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

-Cunoașterea legislației în domeniu;

-Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Acces;

-Cunoașterea procedurilor de soluționare a conflictelor;

Abilităţi:

Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul  de Procedură Civilă;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
 • Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Legea nr.131 din 05.07.2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a  funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal