Specialist principal , Serviciul monitorizare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 03.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Monitorizarea, analiza şi elaborarea rapoartelor, notelor informative şi diverse informaţii pe piaţa muncii. 

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) (valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea rapoartelor cu privire la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă, notelor informative, buletinelor informative privind activitatea Agenției Naționale.
 2. Elaborarea rapoartelor cu privire la realizarea obiectivelor anuale stabilite de minister.
 3. Analiza datelor cu privire la locurile de muncă vacante, șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate de către subdiviziunile teritoriale, elaborarea notelor informative cu privire la cererea și oferta de forță de muncă.
 4. Evaluarea, conform metodologiilor stabilite, impactului măsurilor de ocupare a forței de muncă.
 5. Asigurarea secretariatului Consiliului Consultativ Tripartit.
 6. Asigurarea managementului subdiviziunii în lipsa șefului.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economie, management, administrație publică.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:
-  Cunoașterea legislației în domeniu statisticii, economiei, ocupării;
-  Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, PowerPoint, preferabil Stata, SPSS;

Abilităţi:
Lucru cu informația statistică și bazele de date, analiză și sinteză, monitorizare, elaborarea documentelor de argumentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială;
 • Legea nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 •  Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabiltate.