Auditor intern , Serviciul audit intern

Agenția Națională a Arhivelor
Data limită de aplicare - 26.12.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Evaluarea managementului financiar al Agenției, conform obiectivelor și dispozițiilor stabilite. Efectuarea activităţile de audit intern, inclusiv a misiunilor de audit orientate la evaluarea expunerii la riscurile cu privire la:

 • Veridicitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
 • Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi programelor;
 • Siguranţa activelor;
 • Conformitatea cu actele legislative, normative şi reglementările interne.

Salariul de funcție

De la 7240 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuarea altor sarcini în domeniul respectiv;

 2. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare directorului Agenţiei a planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern;

 3. Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Agenţiei, determinarea domeniului de activitate şi aplicarea tehnicilor necesare pentru a atinge scopurile misiunii de audit;

 4. Elaborarea rapoartelor de audit intern şi prezentarea acestora spre examinare directorului Agenției;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul finanțelor publice sau domeniul economic;

Experiență profesională: minim 1 an în domeniu, preferabil experiență în contabilitate și audit;

Cunoștințe: legislația și cadrul normativ în domeniul auditului intern în serctorul public, cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;

Abilități: de analiză, de sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, capacități de consultare, instruire, prezentare și soluționare a problemelor, aplanare a conflictelor, comunicare eficientă, de operare la calculator (Word, Excel, Internet etc.)

Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

            Acte normative în domeniul de specialitate:

 • HG nr.143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor;
 • HG nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat;
 • HG nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;
 • HG nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministrului finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministrului finanţelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.