Specialist principal STIC , Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 16.05.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Proiectează sisteme software, analizează şi evaluează cerinţele pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare; proiectează, dezvoltă, testează şi întreţine soluţiile software pentru a satisface aceste cerinţe.

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut) Spor lunar 1300 lei, ș.a

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Conceperea şi implementarea noilor tehnologii software existente în domeniul  IT, în vederea dezvoltării şi modernizării Agenţiei.

2.Participarea la implementarea strategiei de dezvoltare instituțională în domeniul IT.

3.Implementarea de politici cu privire la accesul şi la utilizarea serviciilor electronice (e-Servicii) oferite utilizatorilor Agenţiei.

4.Estimarea, elaborarea, înnoirea şi întocmirea documentelor privind procedura de întreţinere a sistemelor utilizate şi a aplicaţiilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale. Preferențiabil deținerea certificatului în domeniu IT&C.

Cunoștințe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul TI;

- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

 - Cunoștințe de depanare PC hardware;

 - Cunoștințe in instalarea administrarea si gestionarea sistemelor  Baze de Date, Microsoft SQL Server, Oracle, Apex, Cunoștințe temeinice si experiența de identificare a erorilor in lucrul aplicațiilor cu bazele de date.

Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

-Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;

-Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;

-Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova;

-HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică.

Sursă de informare: aipa.gov.md; legis.md