Specialist principal, Direcția evaluare în învățământul superior

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 27.10.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul superior.

Salariul de funcție

De la 6669 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Coordonarea activității de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării/reacreditării pentru fiecare misiune,

2. Implementarea Metodologiei de formare a experților evaluatori ai ANACEC;

3.Elaborarea proiectelor de decizii formulate de Comisiile de evaluare externă;

4. Recepționarea planurilor de măsuri corective și a rapoartelor privind implementarea planurilor de măsuri corective din partea instituțiilor de învățământ superior;

5. Perfectarea certificatelor de evaluare externă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- deține studii superioare de master/doctorat;
- dispune de experiență profesională în domeniu cel puțin un 1;
- cunoaște și înțelege structura sistemului educațional din Republica Moldova;
- cunoaște cadrul normativ general și în domeniu, strategiile și politicile educaționale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului superior;
- dispune de experiență în evaluarea programelor de studii și/sau instituțiilor de învățământ superior;
- posedă cunoștințe de operare PC.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul administrației publice:

1. Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

3. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

2. Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă;

3. Ghidul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare integrate

https://anacec.md/files/Ghid_licenta_18.04.2022.pdf   

4. Ghidul de evaluare externă a programelor de studii superioare de master (ciclul II).

https://anacec.md/files/Ghid_master_18.04.2022.pdf  

5. Regulamentul privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității

https://anacec.md/files/D56_CC_28.04.2022_Anexa.PDF  

6. Procedura de monitorizare post-evaluare a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.

https://anacec.md/files/D76_CC_21.12.2022_Anex%C4%83.PDF

7.Planul național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023.