Specialist principal , Secția resurse umane din cadrul Direcției management instituțional

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 12.06.2023, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Educației și Cercetării în promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice și în instituțiile subordonate ministerului.

Salariul de funcție

De la 7240 Lei (brut) spor pentru vechime în muncă, spor lunar pentru grad profesional

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la personal (angajare, transfer, promovare, concedii, eliberare din funcție, salarizare, deplasări de serviciu ale managerilor din instituțiile subordonate Ministerului etc.) și monitorizarea respectării acestora;

2. Completarea și gestionarea bazei de date privind conducătorii instituțiilor de învățământ superior, general/extrașcolar și rezidențial din subordinea ministerului;

3. Participarea la examinarea contestațiilor referitoare la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director al instituției de învățământ;

4. Examinarea și elaborarea actelor referitoare la menționare cu Diploma de Onoare a ministerului și a demersurilor cu privire la înaintarea pentru decorare cu distincții de stat;

5. Examinarea petițiilor referitoare la probleme specifice domeniului resurselor umane.

6. Asigurarea arhivării și păstrării documentelor de personal.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului, managementul resurselor umane sau administrare publică.

Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative în domeniu;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr.158/2008  cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr.982/2000 cu privire la accesul la informație

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Acte normative în domeniul de specialitate

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163/2015

surse de informare:

https://mecc.gov.md/ro/content/acte-legislative-si-normative-1

www.legis.md