Auditor intern principal , Ministerul Apărării

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 16.12.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Gestionarea în mod eficient a activității de audit intern în vederea promovării politicilor și valorilor stabilite de instituție. Asigurarea unui grad de control asupra sistemelor, activităților și proceselor entității publice. Acordarea consultanței și recomandărilor pentru perfecționarea și eficientizarea sistemului de control intern managerial.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea auditului intern privind eficacitatea sistemului de control intern managerial în Ministerul Apărării și entităților subordonate, conform cerințelor cadrului normativ și a principiilor fundamentale ale activității de audit intern;
 2. Monitorizarea și raportarea implementării recomandărilor de audit;
 3. Acordarea suportului consultativ și metodologic privind organizarea și menținerea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apărării și entităților subordonate;
 4. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ relevant activității auditului intern public;
 5. Colaborarea activităților cu Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi (auditul extern);
 6. Conducerea activității auditului intern.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă în domeniul economic, finanțe, contabilitate sau juridic, cursuri de perfecționare profesională în domeniul de responsabilitate.

Experienţă profesională: cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniu, deținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public și specializare în domeniul de activitate.

Cunoştinţe:

1) cunoașterea legislației generale și speciale;

2) cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern;

3) cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;

4) cunoașterea sistemului de management financiar și control;

5) cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

6) cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B1);

7) abilități de utilizare a calculatorului - Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: analiză și sinteză, planificare, organizare, coordonare, gândire logică, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, conduită morală și profesională, imparțialitate, obiectivitate, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

  1. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
  2. Legea nr.113/2007 contabilităţii;
  3. Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;
  4. Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
  5. Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale;
  6. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  7. Legea integrității nr.82/2017;
  8. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  9. Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  10. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  11. Hotărârea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
  12. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
  13. Hotărârea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern;
  14. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, //Monitorul Oficial nr.13-21/110 din 18.01.2019.