Auditor intern principal , Serviciul audit intern

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 20.05.2024, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea misiunilor de audit intern, acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii Ministerului și instituțiilor din subordine.

Salariul de funcție

De la 17730 Lei (brut) și alte sporuri/plăți conform legislației în vigoare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

 1. Planificarea misiunilor de audit intern.
 2. Efectuarea auditului intern în cadrul ministerului și al instituțiilor din subordine (colectarea probelor de audit, documentarea constatărilor de audit și oferirea recomandărilor de audit).
 3. Prezentarea rapoartelor despre auditul realizat și monitorizarea implementării recomandărilor de audit emise.
 1. Evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control și de administrare a ministerului și a instituțiilor din subordine, precum și prezentarea notelor informative despre suspiciunile de fraude și acte de corupție.
 2. Elaborarea, avizarea, promovarea și implementarea proiectelor de acte normative și a propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniu auditului intern în sectorul public.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă/masterat sau echivalente în domeniul economiei/finanțe și/sau auditului;
Experiență profesională:  – 2 ani de experiență profesională în domeniu;

– deținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul contabilității și auditului;

- Cunoștințe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituțiile publice;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern

Hotărârea Guvernului nr 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei  de audit intern

Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public

Ordinul Ministerului Finanțelor 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern

Surse de informare:

https://mec.gov.md/

https://www.legis.md/