Biroul de probațiune Chișinău, Secția evidență și sistematizare a documentelor executorii, Biroul de probaţiune Chişinău

Inspectoratul Național de Probațiune
Data limită de aplicare - 15.05.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea procedurii administrative a lucrărilor de evidență și sistematizare a documentelor executorii din cadrul Biroului de probațiune Chișinău

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea evidenței documetelor executorii în sistemele informaționale.
 2. Sistematizarea și generalizarea documentelor executorii.
 3. Întocmirea dosarelor de probațiune.
 4. Examinarea petițiilor, demersurilor persoanelor fizice și juridice, conform domeniului de competență.
 5. 5. Perfectarea certificatelor de probațiune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul Drept, administrație publică
 
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu de specialitate sau în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • formular pentru participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
  • - copia carnetului/carnetelor  de muncă/
  • certificat  cu privire la muncă în cadrul unităţilor, conform art. 67 din Codul Muncii;
  • - copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
  • - copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
  • - cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  • - dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea 270/2018

Bibliografia concursului

link: http://probatiune.gov.md/menu/submenus/146/legislatie

– Constituţia Republicii Moldova;

- Codul Muncii al Republicii Moldova;

- Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune;

- Legea Nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

- Legea Nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

- Legea  Nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea Nr. 82/2017 integrităţii;

 - Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
– Hotărîrea Guvernului nr.201 /009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
– Hotărîrea Guvernului 1231 /2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018;
-  Hotărîrea de Guvern nr. 827 /2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune.
- Legii nr. 158-XVI /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
- Hotărîrea de Guvern nr.210 /2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probațiune;

- Hotărîrea de Guvern nr. 1006 /2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune;

- Hotărîrea de Guvern nr. 95 /2009 despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale;

- Contractul colectiv de muncă încheiat între INP și Asociația Sindicatelor Angajaților din Probațiune și Juriștilor Liber-Profesioniști pentru anii 2019-2023;

- Regulamentul privind utilizarea stemei și drapelului INP al MJ aprobat prin Ordinul Directorului INP nr. 213 din 13.12.2019;

- Instrucțiunile privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 132 din 08.07.2019;

- Instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 133 din 08.07.2019.